امروز سه‌شنبه, 29 خرداد 1403، خوش آمدید
فرم‌ها

24

آبان

فرم خام درس کارورزی

۱. تایید مکان کارورزی از سوی مدرسان ۲.معرفی مکان مناسب و مرتبط با رشته و پذیرش محل مذکور جهت انجام دقیق کار ۳. امضای تفاهم نامه محل کارورزی و مربی کارورز ۴.تکمیل تمامی صفحات کارورزی به همراه تاریخ و شماره در تمامی صفحات ۵.تکثیر برگ گزارش پیشرفت هفتگی به تعداد ۱۲ برگ (۱۲ هفته) ۶.تکثیر برگ گزارش پیشزفت ماهانه به تعداد ۳ برگ (۳ماه) ۷. مهر کردن برگه ابتدایی توسط مرکز مشکات و محل کارورزی و درج تاریخ شروع کار ۸. امضای تمامی صفحات مرتبط توسط مربی و درج مهر محل روی امضا ۹. امضای تمامی برگه مرتبط توسط کارورز ۱۰. دریافت برگه نهایی تایید گذراندن موفق ۲۴۰ ساعت کارورز با مشخصات و تاریخ دقیق به همراه مهر توسط محل کارورزی ۱۱. تهیه گزارش مبسوط از فعالیت کارورز به صورت مجزا ۱۲. امضای برگه های نهایی توسط مدرس به همرله قید نام و تاریخ دقیق ۱۳. درج نمره توسط مربی در کاربرگ ارزیابی مربی ۱۴. درج نمره با فرمول مشخص توسط مدرس در کاربرگ ارزیابی مدرس ۱۵.تحویل فرم های کارورزی+برگه تایید ۲۴۰ ساعت + تفاهم نامه +گزارش نهایی در موعد مقرر و "فقط" به مدرس ۱۶.تحویل برگه بازدید هفتگی یا ماهانه از محل کارورزی دانشجویان به مرکز مشکات به همراه تمامی فرم ها قبل از بارگذاری نمره